Priėmimo tvarka

Įstaigas tvarkos aprašas

Ugdytinių priėmimo į Kauno Miesto Savivaldybės įsteigtas neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • 1. Šis aprašas reglamentuoja ugdytinių priėmimą į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas neformaliojo švietimo įstaigas, dirbančias pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo ugdymo programas (toliau – įstaigos), išskyrus į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas sporto mokyklas.
 • 2. Už neformalųjį švietimą, teikiamą įstaigose, mokamas Kauno miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) nustatyto dydžio atlyginimas. Atlyginimas mažinamas Tarybos nustatytais atvejais ir tvarka.

 

II. UGDYTINIŲ KLASIŲ, BŪRELIŲ (STUDIJŲ) KOMPLEKTAVIMAS, PROGRAMŲ PASIŪLA

 • 3. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje, atsižvelgdamas į turimus asignavimus, įstaigos veiklos profilį, programų kokybę, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius (toliau Švietimo ir ugdymo skyrius) nustato priimamų į įstaigas vaikų skaičių mokslo metams.
 • 4. Įstaigos, organizuojančios naujų ugdytinių priėmimą gegužės–birželio mėnesiais, duomenis apie vaikų klasių, būrelių skaičių ir prašymus dėl naujų programų pateikia iki gegužės 1 d., o įstaigos, organizuojančios naujų ugdytinių priėmimą rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais, – iki birželio 30 dienos.
 • 5. Įstaigai leistinas ugdytinių skaičius, komplektuojamų klasių, būrelių (studijų) skaičius ir pritarimas naujoms programoms įforminamas Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymu.
 • 6. Kiekvienais metais įstaigos programų pasiūlą formuoja atsižvelgdamos į įstaigos užimtumo organizavimo kryptis, poreikius ir interesus, tėvų pageidavimus, pedagogų pasirengimą, turimą materialinę bazę, finansinius išteklius.
 • 7. Formalųjį švietimą papildantis ir neformalusis ugdymas organizuojamas pagal įstaigos tarybos aprobuotas ir įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas programas.
  8. Atsižvelgiant į ugdytinių amžių rekomenduojamos tokios ugdymo programos:

 • 8.1. 4–6 metų vaikams (choreografijos 7–8 m.) – ankstyvojo ugdymo programos. Jos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų visų įstaigos teikiamų programų pasiūlos ir gali būti vykdomos, jei įstaigai pakanka lėšų pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms;
 • 8.2. 7–10 metų vaikams (choreografijos 8–11 m.) – pradinio ugdymo programos;
 • 8.3. 11–19 metų mokiniams (choreografijos 11–19 m.) – pagrindinio ugdymo programos;
 • 8.4. mišrios ugdymo programos skirtingo amžiaus ugdytiniams (neformaliojo švietimo centruose).
 • 9. Įstaigose, dirbančiose pagal formalųjį švietimą papildančias programas, baigę pagrindinio ugdymo programas, ugdytiniai gali rinktis tikslinio ugdymo programas. Šio tipo įstaigos gali dirbti ir pagal neformaliojo ugdymo programas (ankstyvojo, išplėstinio ir kitas).
 • 10. Pagal ugdomas kompetencijas gali būti siūlomos socializacijos, saviraiškos, gabių vaikų ugdymo, specialiųjų poreikių, prevencijos, menų mėgėjų ir kitos programos.
 • 11. Pagal vykdymo trukmę ugdymo programos gali būti trumpalaikės (1 metai) ir ilgalaikės (2 ir daugiau metų).
 • 12. Įstaigos ugdymo programas rengia vadovaudamosi Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 (Žin., 2004, Nr. 98-3663; 2011, Nr. 88-4219).
 • 13. Minimalus ugdytinių skaičius klasėje, būrelyje (studijoje) – 12, išskyrus individualaus darbo valandų neturinčius instrumentinio muzikavimo būrelius (studijas), kuriuose gali būti 6 ir daugiau vaikų. Minimalus ugdytinių skaičius choreografijos mokykos klasėse – 6.
 • 14. Pagal formalųjį švietimą papildančias programas dirbančiose muzikos ir choreografijos mokyklose atskiri dalykai gali būti mokomi ir individualiose pamokose. Šiuos mokomuosius dalykus apibrėžia turimi finansiniai ištekliai ir su Švietimo ir ugdymo skyriumi suderintas įstaigos ugdymo planas.
 • 15. Įstaigose gali būti vykdomos edukacinės, socializacijos programos, laisvalaikio, kultūriniai ir kiti renginiai, skirti šių įstaigų nelankantiems miesto mokiniams.

 

III. PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGAS

 • 16. Į įstaigas, dirbančias pagal formalųjį švietimą papildančias programas, priimami ugdytiniai nuo 7 iki 19 metų, į įstaigas, dirbančias pagal neformaliojo ugdymo programas, – ugdytiniai nuo 4 iki 19 metų, kurie mokosi Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose arba kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje. Ugdytiniai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ir kurie mokosi kitose savivaldybėse, priimami, jei įstaiga tenkina miesto gyventojų poreikius, turi lėšų ir yra laisvų vietų.
 • 17. Į įstaigas, dirbančias pagal formalųjį švietimą papildančias programas, ugdytiniai priimami organizuojant ugdymui reikalingų gebėjimų patikrą. Šios patikros rezultatai ir 14 punkto nuostatos lemia ugdytinių priėmimą.
 • 18. Į įstaigas, dirbančias pagal neformaliojo ugdymo programas, ugdytiniai priimami, jei yra laisvų vietų. Jei norinčių mokytis yra daugiau nei būrelyje (studijoje) yra vietų, ugdytiniai priimami pagal prašymo registracijos eilę. Priimant ugdytinius į specialiųjų gabumų ir gebėjimų reikalaujančias klases, būrelius (dainavimo, choreografijos, muzikos ir kt.) gali būti atliekama šių gebėjimų (klausos, koordinacijos, ritmikos, balso ir kt.) patikra.
 • 19. Ugdytinio gebėjimų patikrinimo turinį nustato ir organizavimo tvarkos aprašą parengia įstaigos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Aprašą tvirtina ir patikrinimo datą nustato įstaigos direktorius.
 • 20. Jei įstaigos turi filialus miesto dalyse (mikrorajonuose), priimant ugdytinius neapsiribojama vienos bendrojo ugdymo mokyklos mokiniais, priėmimas vykdomas miesto dalies (mikrorajono) mokyklų principu.
 • 21. Ugdytiniai į įstaigas priimami ištisus metus, jei klasės, būreliai visiškai nesukomplektuoti. Pagrindinis priėmimas į įstaigas, dirbančias pagal formalųjį švietimą papildančias programas, vykdomas gegužės 25 d. – birželio 15 d., į įstaigas, dirbančias pagal neformaliojo ugdymo programas,– rugpjūčio 15 d. – spalio 1 dieną.

22. Ugdytiniai į įstaigas priimami pateikus prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 19 metų – turėdamas vieno tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą. Prašyme nurodoma:

 • 22.1. ugdytinio vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta;
 • 22.2. programa, būrelis (studija), kuriuos nori lankyti ugdytinis;
 • 22.3. tėvų ar globėjų (rūpintojų) adresas, telefonas.
 • 23. Prie prašymo pridedama:
 • 23.1. informacija apie profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus ir gydytojų rekomendacijas (privaloma atnaujinti kiekvienais mokslo metais prieš pradedant lankyti įstaigą);
 • 23.2. pažyma apie mokymosi rezultatus (jei ugdytinis mokėsi kitoje įstaigoje ir priimamas mokytis pagal formalųjį švietimą papildančias programas).

24. Prašymai priimti į įstaigą registruojami įstaigos prašymų registre. Jame privalo būti šios skiltys:

 • 24.1. eilės numeris;
 • 24.2. priimamojo vardas, pavardė, gimimo data;
 • 24.3. gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris;
 • 24.4. prašymo padavimo data;
 • 24.5. klasė, būrelis, studija, programa, kuriuos nori lankyti ugdytinis;
 • 24.6. kitos įstaigai reikalingos skiltys.

25. Ugdytinio priėmimas į įstaigą įforminamas mokymo sutartimi, pasirašoma įstaigos direktoriaus ar jo įgalioto asmens ir ugdytinio įstatyminio atstovo. Šioje sutartyje nurodoma:

 • 25.1. sutarties šalys;
 • 25.2. mokymosi programa;
 • 25.3. šalių įsipareigojimai;
 • 25.4. sutarties terminas;
 • 25.5. sutarties keitimas, nutraukimas.
 • 26. Sutartis su kiekvienu nauju ugdytiniu, taip pat su tos pačios įstaigos ugdytiniu, pasirinkusiu naują ugdymo programą, sudaroma jo ugdymo (si) pagal tą programą laikotarpiui. Pasikeitus sutarties sąlygoms sutartis papildoma šalių susitarimu.
 • 27. Sutartys sudaromos 2 egzemplioriais – po vieną kiekvienai sutarties šaliai.
 • 28. Mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registravimo žurnale.
 • 29. Priimamų į įstaigas ugdytinių tėvai ar globėjai (rūpintojai) supažindinami su Tarybos nustatyto atlyginimo už ugdymą pagal pasirinktą programą dydžiu, mokėjimo, jo mažinimo tvarka.
 • 30. Sutartis turi būti sudaroma iki pirmosios ugdymo (si) dienos.
 • 31. Sudarius mokymo sutartį ugdytinio priėmimas į įstaigą įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu, nurodant programą, būrelį ar klasę, kurią ugdytinis lankys. Priimtų ugdytinių sąrašai turi būti paskelbti įstaigos skelbimų lentoje ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo įstaigos direktoriaus įsakymo dėl ugdytinių priėmimo išleidimo dienos.

32. Priimti į įstaigą ugdytiniai įrašomi į įstaigos mokinių abėcėlinį žurnalą, formuojamą elektronine forma. Pasibaigus mokslo metams žurnalas išspausdinamas. Jame privalo būti šios skiltys:

 • 32.1. eilės numeris;
 • 32.2. ugdytinio vardas, pavardė;
 • 32.3. asmens kodas;
 • 32.4. atvykimo data;
 • 32.5. klasė ar būrelis, į kurią (-į) ugdytinis atvyko;
 • 32.6. namų adresas, telefonas;
 • 32.7. klasė ar būrelis, kurioje (-iame) ugdytinis ugdomas;
 • 32.8. klasė ar būrelis, iš kurios (-io) ugdytinis išvyko;
 • 32.9. įstaigos direktoriaus įsakymo apie išvykimą data ir numeris.
 • 33. Mokinių abėcėliniame žurnale ugdytinių pavardės ir vardai surašomi abėcėlės tvarka ir registracijos numeris kasmet pradedamas nuo pirmojo numerio.
 • 34. Pagal formaliojo švietimo programas dirbančiose įstaigose formuojamos ugdytinių asmens bylos. Jiems išvykus iš ugdymo įstaigos, asmens bylos lieka įstaigoje. Gavus ugdymo įstaigos, kurioje ugdytinis toliau ugdomas, prašymą, išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama pažyma apie mokymosi rezultatus.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • 35. Informacija apie priėmimo į įstaigas laiką ir ugdymo programas skelbiama priėmimą vykdančios įstaigos interneto svetainėje.
 • 36. Įstaigų direktoriai atsako už įstaigos darbuotojų supažindinimą su šiuo aprašu ir jame nustatytos tvarkos laikymąsi.
 • 37. Šio aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Švietimo ir ugdymo skyrius.

Mokyklos bendruomenė

Translate »