Etikos kodeksas

PATVIRTINTA
Kauno 1-osios muzikos mokyklos

2015 m. rugpjūčio 14 d.

įsakymu Nr. V-352

KAUNO 1-OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokyklos darbuotojų etikos kodekse pateikiamos bendražmogiškosios bei profesinės etikos vertybinės nuostatos ir moralaus elgesio principai, kurių įsipareigoja laikytis visi darbuotojai.

2.  Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas skiriamas tam, kad padėtų mokyklos mokytojams ir kitiems darbuotojams spręsti neetiško elgesio problemas, kurios gali kilti darbinėje veikloje, tarpusavio santykiuose, viešame gyvenime, bei padėtų jas spręsti.

3. Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas papildo mokytojų ir darbuotojų teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, kurios yra reglamentuotos LR švietimo įstatyme, mokyklos nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse ir kituose norminiuose aktuose.

KAI KURIOS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Etika – tai asmens elgesį ir veiksmus sąlygojantis vertybių taikymas.

Moralė – tai žmonių elgesį reguliuojančios normos ir principai.

Mokytojų ir darbuotojų etika – dora, pareigingumu, atsakingumu, kūrybingumu, sąžiningumu, teisingumu, žmoniškumu, objektyvumu grindžiami tarpusavio ir darbo santykiai, nepriekaištingas etinės elgsenos laikymasis viešame gyvenime.

Etikos normų pažeidimas – poelgis, veiksmas, elgesys darbe, visuomenėje, tarpusavio bendravime, sukeliantis prieštaringus bendradarbių vertinimus, pasireiškiančius priimtų etikos kodekse dorovinės elgsenos normų nepaisymu, ignoravimu ar pažeidimu, kuris blogina bendruomenės mikroklimatą, trikdo darbinę nuotaiką ir darbo ritmą.

Etikos problema – netinkamai padarytas sprendimas ar atliktas veiksmas, pažeidžiant etikos normas.
Etiškas sprendimas – tai geras, teisingas, visuomenės daugumos puoselėjamoms vertybėms neprieštaraujantis sprendimas.

Interesų konfliktas – situacija, kai darbuotojas atlikdamas savo pareigas vykdo pavedimus ir priima sprendimus susijusius su jo privačiais interesais.

Privatus darbuotojo interesas – turtinis arba neturtinis darbuotojo suinteresuotumas.

Viešieji visuomenės (valstybės) interesai – visuomenės (valstybės) suinteresuotumas. Visuomenė tikisi, kad darbuotojas į darbą žiūrės kaip į pašaukimą.

Kompetencija – funkcinis gebėjimas adekvačiai atlikti tam tikrą veiklą, turėti jai pakankamai žinių, įgūdžių, energijos.

Vertybė – idėjos ir įsitikinimai formuojantys, skatinantys žmogaus būvį ar elgseną.

Tolerancija – pakantus gerbimas kitos nuomonės, požiūrių, įsitikinimų, tikėjimo.

KODEKSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Komisijos paskirtis nubrėžti tolerancijos ribas mokyklos narių tarpusavio santykiuose, išryškinti akademinės etikos požiūriu vengtiną elgesį.

5. Esamus ir naujai priimtus darbuotojus skatinti laikytis ir puoselėti svarbiausias vertybes: teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, profesinę, mokslinę bei pilietinę atsakomybę.

6. Mokytojų ir darbuotojų etinis suvokimas svarbi bet kurios veiklos sprendimo dalis, prielaida didinti visuomenės pasitikėjimą mokyklos veikla.

7. Padėti įstaigos bendruomenei vertinti ir spręsti konkrečius etinio pobūdžio klausimus.

8. Vienas svarbiausių tikslų – neetiško elgesio prevencija.

PAGRINDINIAI ETIKOS PRINCIPAI IR VEIKLOS ETIKOS REIKALAVIMAI

9. Mokyklos darbuotojai įsipareigoja aktyviai palaikyti priimtus mokyklos veiklos etikos reikalavimus siekiant, garbingai atstovauti įstaigą išorės gyvenime ir tinkamai reprezentuoti jos vardą Lietuvoje ir užsienyje.

10. Objektyviai vertinti kitų darbus ir pastangas, atskleidžiant nepanaudotas galimybes, kolegiškai patariant ir padedant vieni kitiems.

11. Laiku, atidžiai ir profesionaliai atlikti pareiginėse instrukcijose numatytus reiklavimus.

12. Puoselėti pagarbius savitarpio santykius su kiekvienu bendruomenės nariu bei su savivaldos tarybomis.

13. Vadovautis skirtingų lyčių lygybės principu, būti tolerantiškiems kitai nuomonei, kitų tautybių, rasių, religinių bei politinių įsitikinimų atstovams.

14. Suprasti, jog darbuotojų etiką pažeidžia:

14.1. ugdytinių, jų tėvų arba kolegų diskriminavimas dėl dalyvavimo politinėje, visuomeninėje, kultūrinėje ir kt. veikloje;

14.2. nesąžininga profesinė konkurencija tarp kolegų, dalyvavimas negarbinguose sandoriuose, visiems darbuotojams skirtos informacijos slėpimas, eskaluojami smulkmeniški konfliktai bei intrigos;
14.3. mokytojo nepagarbus atsiliepimas apie nedalyvaujančio kolegos pedagoginius gebėjimus, asmenines savybes;

14.4. kai paviešinama ar viešai aptarinėjama konfidenciali informacija apie kolegas (darbo užmokestis, karjeros ketinimai, asmeniniai reikalai ir pan.).

15. Atsiradus tarpusavio santykiuose konfliktinėms situacijoms, elgtis tolerantiškai, atvirai, objektyviai ir savikritiškai. Išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo.

16. Tausoti ir atsakingai naudoti mokyklos turtą, materialinius išteklius, taupiai naudoti valstybės, rėmėjų, investuotojų lėšas siekiant mokyklos tikslų, vykdant uždavinius ir prisiimtus įsipareigojimus.

17. Mokyklos etikos komisijos nariai, vadovaudamiesi atsakomybe, viešumu, turi teisingai nagrinėti prašymus, skundus, pareiškimus, neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo, savo įgaliojimus naudoti priimant nešališkus sprendimus, nesinaudoti tarnybine padėtimi.

18. Kiekvienas įstaigos narys turi prisiimti dalį atsakomybės už sklandų mokyklos darbą, savo veikloje turi vadovautis bendruomenės viešaisiais interesais, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto.
19. Gerbti ir aktyviai prisidėti, puoselėjant esamas ir kuriant naujas bendruomenės tradicijas.

UGDYMO(-SI) IR DARBO ETIKA

20. Bendraujant ir bendradarbiaujant dalykinėje srityje, mokytojai ir darbuotojai turi būti kompetentingi, kultūringi, humaniški, teisingi, reiklūs sau ir kitiems. Kontroliuoti ir slopinti tokius savo asmeninius bruožus kaip nervingumas, nesusivaldymas, emocinis pasikarščiavimas ir pan.
21. Mokytojas privalo nešiurkščiai, neįžeidžiančiai, bet reikliai reikšti kategorišką nepakantumą ugdytinių ir kolegų nesąžiningumui. Ugdytinio žinių bei įgūdžių vertinimas turi būti objektyvus, suderintas su ugdymo programa, priklausantis nuo žinių kokybės.

22. Tiesioginių ar netiesioginių paslaugų, nesusijusių su ugdymusi, reikalavimas arba priėmimas iš ugdytinių tėvų, vertinamas kaip neetiškas poelgis.

23. Primygtinai nereikalauti asmeninio pobūdžio informacijos iš ugdytinio, juo labiau, sieti tokio pobūdžio informacijos pateikimą su žinių įvertinimu.

24. Pasitikėjimo atmosferai kenkia konfidencialios informacijos pateikimas (atskleidimas) tretiesiems asmenims, jų aptarinėjimas su kitais darbuotojais nesant specialaus pagrindo (teisinio pagrindo, naudos vaikui arba numatomos žalos kitiems).

25. Neleistina naudoti privataus pobūdžio informacijos apie ugdytinį be jo tėvų sutikimo kaip ugdymo ar tyrimo medžiagą.

26. Neleistinas, nekorektiškas kolegos darbo kritikavimas ir sąmoningas menkinimas dėl asmeninės konkurencijos nesusijusiu su profesionalumu.

KODEKSO PRIĖMIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

27. Būtina darbuotojų etikos kodekso priėmimo sąlyga – viešas projekto svarstymas, kad jis būtų priimtas kaip įsipareigojimas, o ne įpareigojimas.

28. Mokyklos bendruomenė įsipareigoja gerbti Mokytojų etikos kodeksą ir rūpintis jo veiksmingumu.
29. Mokytojų etikos kodekso vykdymo priežiūrą atlieka sudaryta etikos komisija, susidedanti iš 3 įstaigos darbuotojų.

30. Darbuotojų etikos kodeksas negali numatyti visų vertybinių nuostatų, todėl etikos komisija, spręsdama konkrečius pareiškimus dėl neetiško elgesio, etikos kodekso nenumatytais atvejais turi spręsti ar konkretus poelgis suderinamas su darbuotojo etikos kodekso pripažintomis vertybėmis.
31. Darbuotojų etikos kodeksas priimtas kaip įstaigos bendruomenės sutarimas dėl tam tikrų vertybinių elgesio nuostatų turi palaikyti etinį susirūpinimą, skatinti svarstyti, diskutuoti etinius klausimus ir jų sprendimo būdus.

32. Už mokyklos darbuotojų etikos pažeidimus, atsižvelgiant į jų sunkumą taikytinos moralinio poveikio priemonės (pvz. pastaba, įspėjimas ir pan.).

33. Etikos komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio mokyklos direktoriui priimant sprendimą dėl darbo sutarties pratęsimo, dėl darbuotojo skyrimo į aukštesnes pareigas, atestuojant aukštesnei kvalifikacinei kategorijai bei kitais atvejais.

34. Etikos komisija savo darbą atlieka vadovaudamasi patvirtintu etikos komisijos darbo reglamentu.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Etikos kodeksas skelbiamas viešai – mokyklos interneto svetainėje ir stende.

36. Kiekvienas mokyklos darbuotojas privalo savo veikloje vadovautis šiuo Etikos kodeksu.

37. Etikos kodekso laikymąsi užtikrina Mokyklos vadovas vadovaudamasis Etikos kodekso nuostatomis.

_________________________________

PRITARTA
Kauno 1-osios muzikos mokyklos

JUMVT posėdyje

Mokytojų tarybos posėdyje
2015 m. birželio  12 d.
Mokyklos tarybos posėdžio protokolu Nr. 2

2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-352

Translate »